Flower Expo 

6 września (piątek) godz. 10.00-14.45, sala C (I piętro)

20. Ogólnopolska Konferencja 
MOCNO ZIELONE MIASTO

ZIELEŃ – NATURALNY WYBÓR!

wstęp wolny po rejestracji

 

1000-1010 Otwarcie konferencji
   
 1010-1040 Naturalny wybór - gatunki krzewów przyjazne dla ptaków i owadów.
  Grzegorz Falkowski, Związek Szkółkarzy Polskich

  Walory estetyczne i wymagania uprawowe stanowią podstawowe kryterium doboru roślin do warunków zurbanizowanych. Istotne są także funkcje biologiczne i rola szaty roślinnej w miejskim ekosystemie. W ramach prezentacji zostaną omówione gatunki i odmiany roślin, które sprawdzą się w zieleni przyulicznej, parkowej i osiedlowej, a jednocześnie sprzyjają miejskiej faunie – szczególnie pożytecznym owadom zapylającym.
   
 1040-1110 Polityka ochrony drzew w Warszawie
  Tomasz Maksym, Zarząd Zieleni m.st. Warszawy, Polskie Towarzystwo Dendrologiczne

  Drzewa w miastach odgrywają ogromną rolę w tworzeniu dogodnego miejsca do życia dla mieszkańców. Szczególnym zadaniem Miasta stało się zaproponowanie rozwiązań systemowych, w zakresie kontroli stanu drzew oraz rozwoju i zarządzania przestrzeniami publicznymi, na których rosną drzewa. Drzewa w miastach odgrywają ogromną rolę w tworzeniu dogodnego miejsca do życia dla mieszkańców. Szczególnym zadaniem Miasta stało się zaproponowanie rozwiązań systemowych, w zakresie kontroli stanu drzew oraz rozwoju i zarządzania przestrzeniami publicznymi, na których rosną drzewa.Polityka Ochrony Drzew (POD) jest tworzona, aby najpełniej i najlepiej zarządzać mieniem trudno odnawialnym, jakim są drzewa. POD m.in. tworzy zasady przeglądów drzew rosnących w mieście. Opracowanie systemowego przeglądu drzew jest najistotniejsze z punktu widzenia zarządzania bezpieczeństwem użytkowników terenów, na których rosną drzewa. Instrukcja dokonywania przeglądów drzew szczegółowo opisuje sposobu i częstotliwość przeprowadzania przeglądu drzewostanu miejskiego, dzięki czemu tworzony jest wieloletni plan gospodarowania tym zasobem. Inne dokumenty, takie jak standardy i dobre praktyki, tworzone w ramach POD są dopełnieniem „Standardu kształtowania Zieleni Warszawy”, który stanowi załącznik do Programu Ochrony Środowiska dla m.st. Warszawy na lata 2017-2020 z perspektywą do 2023 r.
   
1110-1130 Specyfika nawożenia terenów zielonych w miastach.
  Janusz Krukar, ICL

  Wszyscy chcemy być po „zielonej stronie miasta”, więc każdy mały skrawek jest pożądany.Wszyscy chcemy być po „zielonej stronie miasta”, więc każdy mały skrawek jest pożądany.Tereny zieleni to obecnie numer jeden w planowaniu miejskim. Jego końcowym etapem powinna być dobrze zaplanowana i prowadzona pielęgnacja zarówno dużych, jak i małych obszarów zieleni. Dzięki temu rośliny mają szansę na przetrwanie w miejskich, trudnych i stresogennych warunkach wegetacyjnych.
   
 1130-1200 Kodeks dobrych praktyk w ogrodnictwie – założenia, zasady, korzyści zastosowania.
  Emilia Bylicka, Ewa Pisarczyk, Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska

  Rośliny obcego pochodzenia stanowią we florze Polski aż 30% wszystkich gatunków. Niewielka część, bo ok. 1,5 % z nich, to gatunki obce inwazyjne. Gatunki te bardzo łatwo i szybko rozprzestrzeniają się, tym samym negatywnie wpływają na środowisko przyrodnicze, a często także na gospodarkę oraz zdrowie ludzi i zwierząt. Mając na uwadze gospodarkę, przekształcanie środowiska przyrodniczego przez człowieka oraz zmieniający się klimat nie jesteśmy w stanie obyć się bez gatunków obcych. Często tylko takie gatunki są w stanie przetrwać niekorzystne warunki panujące np. w miastach czy na terenach zdegradowanych. Jednak ze względu na ochronę rodzimej przyrody należy podejmować wszelkie czynności zmierzające do wyeliminowania z naszego otoczenia roślin należących do gatunków obcych inwazyjnych lub ograniczyć ich rozprzestrzenianie się. Kodeks dobrych praktyk w ogrodnictwie jest właśnie zbiorem zasad, którymi powinni kierować się podmioty zajmujące się szeroko rozumianym Rośliny obcego pochodzenia stanowią we florze Polski aż 30% wszystkich gatunków. Niewielka część, bo ok. 1,5 % z nich, to gatunki obce inwazyjne. Gatunki te bardzo łatwo i szybko rozprzestrzeniają się, tym samym negatywnie wpływają na środowisko przyrodnicze, a często także na gospodarkę oraz zdrowie ludzi i zwierząt. Mając na uwadze gospodarkę, przekształcanie środowiska przyrodniczego przez człowieka oraz zmieniający się klimat nie jesteśmy w stanie obyć się bez gatunków obcych. Często tylko takie gatunki są w stanie przetrwać niekorzystne warunki panujące np. w miastach czy na terenach zdegradowanych. Jednak ze względu na ochronę rodzimej przyrody należy podejmować wszelkie czynności zmierzające do wyeliminowania z naszego otoczenia roślin należących do gatunków obcych inwazyjnych lub ograniczyć ich rozprzestrzenianie się. Kodeks dobrych praktyk w ogrodnictwie jest właśnie zbiorem zasad, którymi powinni kierować się podmioty zajmujące się szeroko rozumianym ogrodnictwem, aby nie dopuścić do niekontrolowanego rozprzestrzeniania się gatunków obcych w naszym otoczeniu.
   
1200-1220 Cyfrowe modele roślin - zastosowanie w wizualizacji zieleni miejskiej.
  Stefan Daszewski, Andrzej Komakowski, Gardenphilia Digital Models
   
1220-1245 Przerwa
   
1245-1315 Ogrody Krakowian – parki kieszonkowe  – jak to się robi?
  Piotr Kempf, Dyrektor Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie

  Ogrody Krakowian to projekt realizowany przez Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie. W 2018 roku powstało 18 parków kieszonkowych, czyli niewielkich przestrzeni zielonych, które dają mieszkańcom możliwość odpoczynku i kontaktu z przyrodą. Nawet niewielki teren połączony z dobrym pomysłem uwzględniającym potrzeby lokalnej społeczności zmienia oblicze przestrzeni, która dla mieszkańców staje się bliską i uczęszczaną każdego dnia. Ogrody Krakowian to zdobyły główną nagrodę na konferencji EUGIC London 2019 (3rd European Urban Green Infrastructure Conference).
   
1315-1350 Więcej natury w mieście - renaturyzacja, retencja, zieleń.
  Marcin Gąsiorowski, architekt krajobrazu, dyplomowany ekolog, Prezes Polskiego Stowarzyszenia Naturalnych Wód Kąpielowych

  Wzrost zainteresowania stosowania założeń naturalistycznych jest faktem i silną tendencją, a nie chwilową modą. Zmiany środowiska i klimatu związane z procesem urbanizacji i szeroko pojętej antropopresji skłaniają do świadomych działań w zakresie tworzenia rozwiązań systemowych pozwalających na retencjonowanie i oczyszczanie wód opadowych, a jednocześnie ograniczenie negatywnych skutków spływu wód opadowych. Coraz większą wagę w tworzeniu terenów zieleni przykłada się do bioróżnorodności i projektowania funkcjonalistycznego, które polega na tworzeniu procesów co ma kapitalne znaczenie dla funkcjonalności, trwałości i ekonomii. ,,Dzika zieleń“ może znakomicie współistnieć i współpracować z założeniami formalnymi i poddawanymi intensywniejszej pielęgnacji. Projektowanie założeń naturalistycznych wymaga nie tylko wiedzy, ale też odmiennego podejścia. To wyzwanie dla projektantów, realizujących i dostawców. To także wyzwanie dla zarządzających terenami zieleni, przed którymi stoi zadanie stworzenia warunków dla wdrażania takich rozwiązań, ale też tworzenia klimatu zrozumienia i akceptacji społecznej mieszkańców.
   
1350-1430 Ścieżki rowerowe a kolizje z zielenią – jak pogodzić, zabezpieczyć i zapobiegać zniszczeniom drzew?
  dr Marzena Suchocka, architekt krajobrazu wykładowca w Katedrze Architektury Krajobrazu SGGW, przewodnicząca sekcji Drzew Miejskich Polskiego Towarzystwa Dendrologicznego
dr Monika Domanowska, architekt krajobrazu, Zarząd Dróg Miejskich w Warszawie

  Drzewa i ciągi komunikacyjne mogą nie kolidować ze sobą zupełnie. Ścieżka rowerowa może być zbudowana w taki sposób, by nie wpływać negatywnie na korzenie drzew, a drzewa mogą rosnąć w jej sąsiedztwie bez uszkadzania nawierzchni. Wystarczy jedynie zastosować technologię budowy ciągów komunikacyjnych pozwalającą na pogodzenie wymagań rozwojowych drzew z przepisami drogowymi. Przykładowo pogodzenie założeń technicznych projektu drogowego z wymaganiami rozwojowymi drzew umożliwia zastosowanie technologii podwieszonych chodników. Jednym ze sposobów realizacji tej idei są chodniki rampowe, których założenia budowy i realizacja zostanie omówione na przykładowych projektach.
   
 1430-1445 pytania, dyskusja
 

 

 Patronat honorowy:

honorowy warszawa

 

 

 

Patroni:Patron medialny:

 

Sponsorzy:

 Organizatorzy:


zsp         apz 

 

 

 

 

DO GÓRY