Flower Expo 

 

Związek Szkółkarzy Polskich działa na podstawie ustawy "Prawo o stowarzyszeniach z dnia 7 kwietnia 1989 r ( Dz.U. Nr 20, poz.104) oraz statutu, znajduje się w Rejestrze Stowarzyszeń KRS pod numerem 66013. Jest członkiem Europejskiego Stowarzyszenia Szkółkarzy (European Nursery Stock Association) oraz partnerem dla innych działających w zielonej branży (Polskie Stowarzyszenie Centrów Ogrodniczych, Stowarzyszenie Architektów Krajobrazu)


Związek Szkółkarzy Polskich to stowarzyszenie producentów drzew, krzewów i bylin, a także roślin owocowych.
Jego główne cele działania to:

•  reprezentowanie i obrona interesów zrzeszonych szkółkarzy
•  promocja zieleni i roślin oraz popularyzacja wiedzy o drzewach, krzewach i bylinach
•  upowszechnianie nowoczesnych metod produkcji oraz wiedzy potrzebnej do prowadzenia 
przedsiębiorstwa szkółkarskiego


Czołowym przedsięwzięciem stowarzyszenia jest Międzynarodowa Wystawa "Zieleń to Życie", organizowana od 1993 roku w Warszawie - największe wydarzenie branżowe o charakterze BtB (business to business) w Polsce i Europie Środkowej. Wystawa pełni rolę popularyzatorską prezentując bogactwo roślin, osiągnięcia szkółkarstwa, nowości i inspiracje, propagując wiedzę o roślinach i praktyczne rozwiązania.

Związek Szkółkarzy Polskich dla członków:

•  wydaje informacyjny "Biuletyn Szkółkarski", zawierający stałe działy tematyczne
•  śledzi zmiany obowiązujących przepisów prawa
•  podejmuje prace prowadzące do korzystnej interpretacji przepisów
•  organizuje wspólne ekspozycje szkółkarskie i stoiska informacyjne ZSzP na prestiżowych wystawach zagranicznych oraz krajowych
•  przeprowadza ciekawe warsztaty i  szkolenia, angażując wysokiej klasy specjalistów
•  corocznie wydaje Katalog Szkółek i rozpowszechnia go darmowo wśród odbiorców indywidualnych oraz instytucjonalnych
•  zamieszcza aktualne dane szkółek wraz z informacją o ich produkcji na http://www.polskierosliny.pl/  
stale uaktualnia, opracowaną przez swoich ekspertów, bazę roślin znajdujących się w produkcji członków, ustalając równocześnie jednolite  nazewnictwo do stosowania w ofertach
•  zapewnia bieżące informacje na temat prawnie chronionych odmian
•  dba o integrację członków stowarzyszenia
•  organizuje wycieczki krajowe i zagraniczne do przodujących firm szkółkarskich Europy i innych stron świata 

 

Promocja zieleni i roślin to zadania, do których Związek Szkółkarzy Polskich powołał Agencję Promocji Zieleni Sp. z o.o. Wspomaga ona jego działania poprzez popularyzację szkółkarstwa i tworzenie mody na otaczanie się zielenią. Jest organizatorem Międzynarodowej Wystawy "Zieleń to Życie" i w swoich zadaniach ma także prace wydawnicze ściśle związane z promocją produkcji szkółkarskiej członków związku, takie, jak "Katalog Roślin" i "Katalog Bylin polecanych przez Związek Szkółkarzy Polskich". Stała współpraca z mediami i działalność public relations prowadzi do popularyzacji wiedzy o zastosowaniu roślin. Promocji produktów szkółkarskich bardzo dobrze służą też strony www.zszp.pl zawierające Internetowy Katalog Roślin.

 

Związek Szkółkarzy Polskich

•  jest zapraszany do opiniowania i konsultowania prac ustawodawczych
•  jest ekspertem dla konsumentów


DO GÓRY